Espeland grustak i Tinn kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Hølje T. Ålykkja.

Søknaden gjelder Espeland grustak på gbnr. 75/3 og 75/1 i Tinn kommune. Omsøkt område er om lag 8 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 2000 m3 og et total uttak på om lag 40 – 50 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan, datert 15. februar 1990, med endringer datert 18. desember 2007.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 7. desember 2017