England gård i Askvoll kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Svein Gunnar England.

Søknaden gjeld uttak av skifer på eigedommen gårdsnummer 44 bruksnummer 5 i Askvoll kommune. Totalt planlagt uttak er 9 800 m3 masse, forventa årleg uttak er angjeve til 1 500 – 2 000 m3 masse. Størrelsen på det aktuelle området er 19 daa. Uttaket vil skje med boring og sprengning.

I kommuneplanen er området avsatt til noverande og framtidig steinbrudd.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gjev nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegnene og handsaminga vår av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 13. oktober 2017