Enger massetak i Søndre Land kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Beitostølen Maskin & Transport AS.

Søknaden gjelder Enger masseuttak på gbnr. 75/2 i Søndre Land kommune. Omsøkt område er om lag 50 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 20 000 m3 og et total uttak på om lag 400 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til landbruks-, natur og friluftslivsområde og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Enger massetak», datert 22. mars 2006.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 6. desember 2017