Engemoen massetak i Trysil kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Uttaksområdet Engemoen masseuttak er lokalisert på gnr./bnr. 21/13 og 21/14 i Trysil kommune. Totalt omsøkt område er om lag 47 dekar og fremgår av kart på side fire i høringsvedlegget. Omsøkt område er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak og i reguleringsplan for Engemoen Masseuttak, datert 28. august 2003, regulert til råstoffutvinning. Det blir oppgitt i søknaden at forekomsten består av sand og grus. Massene er ifølge søknaden beregnet til produksjon av pukk, grus og fyllmasser til bruk ved etablering av tomter og skogsbilveger. Totalvolum for uttaket er anslått til 300 000m3. Forventet årlig uttak er inntil 10 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 28. juni 2017