Engehagan i Larvik kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Himberg Quarry AS. Konsesjonssøknaden omfatter uttak av larvikittblokk i Engehagan bruddområde i Tjølling som ligger umiddelbart nord for Klåstad steinbrudd, som er drevet av Lundhs AS og rett vest for Blokksten AS. Klaastad ligger 2 km nord for Tjøllingvollen i Larvik kommune. 

Området er i kommuneplanens arealdel regulert til Steinbrudd, og har godkjent reguleringsplan «Klåstad steinindustriområde», datert 01.02.1995.

Uttakets forekomst er mørk larvikitt med handelsbetegnelse Emerald Pearl. Bergarten brukes til bygningsformål.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Søndag, 20. desember 2015