Eikhovden/Ulvik stein i Ulvik kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Eikhovden/Ulvik stein, datert 31. desember 2014.

Eikhovden/Ulvik stein er plassert på deler av eiendommen gbnr. 52/7 i Ulvik Kommune. Steinbruddet ligger nord for fv. 527 mellom Stokkavatnet og Espelandsvatnet. Området er i reguleringsplan med navn Eikhovden steinbrot (vedtatt 15. juni 2011) regulert til steinbrudd og masseuttak.

Det er anslått et totalt uttaksvolum på 35-40 000 m3 fast fjell. Årlig er forventet uttak 1200 m3 fast fjell. Forekomsten består av murstein i fast fjell (kvartsitt).

Saken legges ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 30. september 2015