Egga grustak i Meråker kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Meråker kommune.

Egga er et grustak lokalisert på gnr./bnr. 34/67 og 34/2 i Meråker kommune. Videre ligger Egga grustak innenfor reinbeitedistrikt 1 - Essand. Det omsøkte området er om lag 92 dekar og fremgår av kart på side 21 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «LNFR-areal/Steinbrudd og masseuttak» i reguleringsplan med plan-ID 2012003 og navn «Tømmeråsegga grustak». Det er oppgitt at forekomsten består av samfengt grus med stein i varierte størrelser. Massene vurderes å være egnet til veg og betongformål. Det er estimert et årlig uttak på om lag 20.000 m3 og et totalt uttak på 1.200.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 4. juli 2017