Egeland sandtak i Kvinesdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Reddal Sand AS.

Egeland er et sandtak lokalisert på gnr./bnr. 124/4 i Kvinesdal kommune. Det omsøkte området er om lag 25 dekar og fremgår av kart på side 25 i høringsvedlegget. Det er oppgitt at forekomsten består av sand og grus som vil hovedsakelig benyttes til produksjon av ferdigbetong. Det er estimert et årlig uttak på om lag 25.000 m3 og et totalt uttak på 160.000 m3.

Omsøkt område er regulert til jordbruksformål i reguleringsplan datert 28.08.1991 med plan-ID 10371991001 og navn «Reguleringsplan for Valleknuten Vest». I henhold til reguleringsbestemmelsene i tilknytning til reguleringsplanen for Valleknuten Vest § 5 kan det tas ut sandressurser i området til angitte kotehøyder. Reguleringsbestemmelsens § 5 viser videre til at det må kun avdekkes 5 dekar jordbruksområde av gangen per eiendom. Reddal Sand AS har i vedtak av 28.10.2016 med referanse 2016/1115-3 fått dispensasjon fra kravet i reguleringsbestemmelsens § 5 om at det kun kan avdekkes 5 dekar jordbruksområde av gangen per eiendom.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 7. juli 2017