Duggurshaugen i Selbu kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Kyllo Maskin AS.

Duggurshaugen er et steinbrudd lokalisert på gnr./bnr. 52/1 og 53/1 i Selbu kommune. Duggurshaugen er videre lokalisert innenfor reinbeitedistrik 1 «Essand». Det omsøkte området er om lag 61 dekar og fremgår av kart på side 15 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til massetak/landbruk i reguleringsplan datert 18.06.2008 med plan-ID 20070007 og navn «Duggurshaugen steinbrudd». Det er oppgitt at forekomsten består av fast fjell som hovedsakelig vil benyttes for levering lokalt i kommunen. Det er estimert et årlig uttak på om lag 30.000 m3 og et totalt uttak på 200.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 23. august 2017