Drageid massetak i Saltdal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra PK Strøm AS.

Søknaden gjelder Drageid masseuttak på gnr/bnr. 17/1, 17/6 og 17/10 i Saltdal kommune. Omsøkt område er om lag 33 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 15 og 15. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 20 000 m3 og totalt uttak på om lag 750 000 m3. Området er i reguleringsplan for massetak øvre Drageid, vedtatt 20. juni 2019, regulert til blant annet masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 21. januar 2021