Dovre steinuttak i Dovre kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Korsvoll Maskin AS.

Området ligger mellom Dovre og Dovreskogen på østsiden av Lågen. Uttaket ligger svært skjermet, og det er ikke innsyn i uttaket fra hverken E6 eller Solsidevegen. Selve uttaksområdet ligger i en skråning med mindre skrenter som vender mot Lågen. Nærmest Lågen er det tydelige grusavsetninger.

Størrelsen på uttaket er på 19 dekar. Forventet årlig uttak er på mellom 10 000 – 15 000m3, og anslått totalvolum for uttaket er mellom 130 000 – 195 000m3. Forekomsten har vist seg å ha god kvalitet og er egnet som murstein.

I kommuneplanens arealdel er området regulert til LNFR, og området har godkjent reguleringsplan «Dovre Steinuttak», datert 22.06.2009. Det er varsel oppstart av reguleringsendring. Adkomstvegen til området ønskes flyttet.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Søndag, 20. desember 2015