Dollhus i Flå kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Høgevarde AS.

Høgevarde AS søker om driftskonsesjon for Dollhus i Flå kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 79 dekar og er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 28/1. Kart på side 12 og 13 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området er i vedtak av 17. mars 2016 regulert til område for råstoffutvinning (Plan-ID 2016001).

Forekomsten som skal utvinnes består hovedsakelig av kvartsitt. Tiltakshaver opplyser at råstoffene skal benyttes til lokale bygg- og anleggsformål. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 600 000 m3 og et årlig uttak på rundt 10 000 – 20 000 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 12. desember 2019