Dokkedalen fjelltak i Sør-Aurdal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Dokkedalen AS.

Dokkedalen AS søker om driftskonsesjon for Dokkedalen fjelltak i Sør-Aurdal kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjøre et areal på 34 dekar og er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 27/1. Kart på side 14 og 15 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området er i vedtak av 19. april 2012 regulert til steinbrudd/massetak (plan-ID 0540R063).

Forekomsten som skal utvinnes består i hovedsak av gneis. Tiltakshaver opplyser at råstoffene skal benyttes til lokale bygg- og anleggsformål. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 365 000 m3 og et årlig uttak på rundt 15 000 – 20 000 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 13. desember 2019