Djupgrop massetak i Modum kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra O. K. Lie AS.

Djupgrop/Amundrud masseuttak er lokalisert på gnr./bnr. 63/9 i Marker kommune. Totalt omsøkt område er 62 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er regulert til område for masseuttak (plan-ID 2010004). Driften vil i hovedsak omfatte uttak av grus og sand. DMF bemerker at det ikke søkes om driftskonsesjon for uttak av fast fjell. Råstoffene skal blant annet benyttes til betongproduksjon. Det er estimert et årlig uttak på 25 000 m3 og et totaluttak på 565 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 7. november 2017