Djupdalen massetak i Engerdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt revidert søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Per Joar Kvilten, datert 06.07.2015.

Søknaden gjelder driftskonsesjon for uttak av grus- og fjellmasser i Djupdalen massetak på gnr. 15 bnr. 57, vest for Rv. 26 ca. 4 km sør for Engerdal sentrum. Uttaksområdet er regulert til massetak 29.06. 2010 og det regulerte området er på ca. 60 daa. Det antas at området inneholder tilstrekkelige ressurser for minst 20 års drift. 

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumenter ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser sendes innen onsdag 20. august 2015.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 20. august 2015