Djupdalåsen i Ballangen kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra ASCAS Miljø AS.

ASCAS Miljø AS søker om driftskonsesjon for Djupdalåsen lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 73/1 i Ballangen kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 25 dekar og fremgår av kart på side 14 i høringsvedlegget. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. Totalt uttak er anslått til 51 600 m3 med årlig uttak anslått til 10 321 m3.

Ifølge tiltakshaver består området av kalkstein som skal benyttes til kommunale og private formål. Uttaksmassene skal blant annet brukes til opplæring i anleggsmaskin- og fraksjonsproduksjonskjøring.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 26. august 2019