Dimmelsvik i Kvinnherad kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå Hardanger Rock AS.

Dimmelsvik er lokalisert på gnr./bnr. 113/55 og gnr./bnr. 113/56 i Kvinnherad kommune. Området som det vert søke om driftskonsesjon på har eit areal på om lag 129 dekar og går fram av kart på side 4 i høyringsvedlegget. Tiltakshavar oppgjer at det skal tas ut totalt 3 000 000 m3. Forvente årleg uttak er 100 000 m3. Området er i vedtak av 22. mars 2012 regulert til område for masseuttak (plan-ID 20120007). Tiltakshavar opplys at førekomsten består av granittisk gneis som knuses til pukk. Råstoffa skal benyttes i det lokale markedet. Etter avslutta drift er området regulert til industri / lager, landbruksområde skogbruk / jordbruk eller friluftsområde, sjå reguleringsføresegna § 2.1.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gjev nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegnene og handsaminga vår av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 19. oktober 2017