Digerneset/Klubben i Ørsta kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå K. A. Aurstad AS.

Digerneset/Klubben er eit massetak lokalisert på gnr./bnr. 59/4 og 59/41 i Ørsta kommune. Det omsøkte området er om lag 33 dekar og går fram av kart på side 26 i høyringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til massetak i reguleringsplan datert 17.11.2011 med plan-ID RTK-0909 og namn «Klubben Massetak». Det er oppgjeve at førekomsten består av pukk som hovudsakleg vil nyttast til produksjon av pukk og grus. Det er estimert eit årleg uttak på om lag 50.000 fm3 og eit totalt uttak på 300.000 fm3.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gjev nærare orientering om DMF sine forventingar til høyringsfråsegnene og handsaminga vår av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 3. november 2017