Dalemskjølen i Hemne kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Søknaden gjelder uttak av steinmasser til produksjon av pukk og grus. Omsøkt område er lokalisert på gnr./bnr. 64/1 i Hemne kommune. Totalt omsøkt areal er 40 dekar og fremgår av vedlagte kart (høringsvedlegg s. 4). Det er estimert et årlig uttak på omtrent 40.000 m3, og totalt uttak på 300.000 m3.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål. Det er gitt dispensasjon fra formålet datert 17.11.2016 for deler av uttaket. Reguleringsplan for hele uttaksområdet er under arbeid. Tiltakshaver opplyser at planprosessen forventes avsluttet i løpet av første halvår 2017.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelige i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår videre behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 5. juni 2017