Dalbekken i Lierne kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Liskifer AS.

Dalbekken skiferbrudd ligger i Lierne kommune i Nord Trøndelag, i området sør for Rengen ved svenskegrensen. Liskifer AS utvinner råblokker i bruddet som videreforedles til halvfabrikat og/eller ferdige produkter. Det produseres blant annet tørrmurer, forstøtningsmurer, heller, takstein og fliser i flere varianter. Det totale uttaksarealet har en størrelse på 1 940,6 daa og inneholder ca. 112 000 000 faste m3. Det årlige uttaket av masser er ca. 80 000 m3.
 
Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 8. februar 2021