Dalan grus i Øyer kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Dalan Grus AS.

Søknaden gjelder Dalan grus på gbnr. 16/1, 16/2 og 17/1 i Øyer kommune. Omsøkt område er om lag 37 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 4 og 5. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 20 000 m3 og et total uttak på om lag 275 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for steinbrudd og massetak i reguleringsplan for «Dalan Grus AS», datert 29. januar 2009.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 13. desember 2017