Dalaåi masseuttak i Tokke kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 for uttak på gbnr. 120/3 i Tokke kommune.

Søknaden gjeld Dalaåi masseuttak på gbnr. 120/3 i Tokke kommune. Omsøkt areal er på ca. 47 daa og kjem fram av kart som en del av høyringsvedlegga. Det er anslått et årleg uttak av masser på om lag 11 500 m3, totalt uttak er estimert til 350 000 m3.

Uttaksområdet er regulert til masseuttak i reguleringsplan for Massetak/deponi Modalen (plan.id: 3824_20130002).

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 3. februar 2023