Dal pukkverk i Ullensaker- og Eidsvoll kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Feiring Bruk AS.

Dal pukkverk er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 197/3, 11, 15, 18, og 52 i Ullensaker kommune og på gnr./bnr. 96/595 i Eidsvoll kommune. Det omsøkte området er om lag 333 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «steinbrudd» i reguleringsplan med plan-ID 113 og navn «Reguleringsplan for steinbrudd på eiendommene 197/11, 197/15 og 197/18», plan-ID 142 og navn «Steinbrudd på eiendommen gnr. 197 bnr. 3, Fjellberg Skog», plan-ID 291 og navn «Reg.plan for Dal pukkverk gnr. 197/3 m.fl.» og plan-ID 023719000 og navn «Reguleringsplan for Dal pukkverk – utvidelse». Det er oppgitt at forekomsten består av grå, middels- til grov gneis som hovedsakelig vil benyttes til utbygging av vei og bane mm. Det er estimert et årlig uttak på om lag 100 000 m3 og et totalt uttak på 3 345 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 19. oktober 2018