Byemoen grustak i Hole kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Brødrene Gomnæs ANS.

Byemoen grustak er lokalisert på gnr./bnr. 205/1 i Hole kommune. Totalt omsøkt område er 39 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er vedtak av 23. juni 1986 regulert til område for grustak. I kommuneplanens arealdel er uttaksområdet avsatt til råstoffutvinning. Tiltakshaver opplyser i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av sand og grus, med noe fjell som skal knuses. Råstoffene skal i hovedsak benyttes til vegformål og fyllmasser. Det er estimert et årlig uttak på 8000 -10 000 m3 og et totaluttak på 150 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 3. august 2017