Butjern fjelltak i Marker kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Butjern fjelltak er lokalisert på gnr./bnr. 24/11 i Marker kommune. Totalt omsøkt område er 14 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i detaljregulering for Butjern fjelltak (plan-ID 20110001), vedtatt 11. februar 2014, regulert til område for råstoffutvinning. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av kvartsdioritt. Råstoffene skal i hovedsak benyttes til vegbygging og bygg- og anleggsformål. Det er estimert et årlig uttak på 7000 – 8000 m3 og et anslått totaluttak på 200 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 6. oktober 2017