Bugten sandtak i Skien kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Bugten Sandtak AS.

Søknaden om driftskonsesjon gjelder for Bugten sandtak i Skien kommune. Uttaket ligger på gbnr. 221/21 og 221/182. Konsesjonsområdet er på 72 daa og fremgår av kart som er en del av høringsdokumentene.

Planlagt årlig uttaksvolum er angitt til 20 000 m3 masse, mens planlagt samlet uttaksvolum er oppgitt til mellom 0,5 til 0,8 millioner m3 masse. Forekomsten består av grus i form av en breelverstatning med godt sorterte masser.

Uttaksområdet er i henhold til kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak og råstoffutvinning.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 28. august 2020