Brynsmoen næringsområde i Nord-Fron kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå Brødrene Haugen Maskin og Grus AS.

Brødrene Haugen Maskin og Grus AS søker om driftskonsesjon for Brynsmoen næringsområde i Nord-Fron kommune. Tiltakshavar oppgir at omsøkt område er ca. 137 daa. Ifølgje tiltakshavaren er totalvolumet innafor uttaksområdet 1 570 000 m3. Det årlege uttaket vil kunne variere med marknad og etterspørsel, men tiltakshavar antyder et forventa årleg uttak på mellom 50 000 – 70 000 m3. Førekomsten høyrer til mineralkategorien grunneigar sine mineral.

Tiltakshavar beskriv geologien i uttaksområde for å vere breelvavsatt materiale. Førekomsten består av grove massar som er godt egna til veg- og betongformål ved foredling gjennom knusing og sikting. I tillegg viser tiltakshavaren til NGU sin pukkdatabase, der ressursen blir beskrive som svært viktig for heile regionen.

Området er i «detaljreguleringsplan for Brynsmoen næringsområde» med planID 51620150008, vedteken i kommunestyret den 22. februar 2018, regulert til næringsbebyggelse og grønnstruktur.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gjev nærare orientering om DMF sine forventingar til høyringsfråsegnene og handsaminga vår av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 10. desember 2018