Bruraholen massetak i Gjesdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lillebø Sand og Transport AS.

Søknaden gjelder Bruraholen massetak på gnr. bnr. 26/3 i Gjesdal kommune. Omsøkt område er om lag 36 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 50 000 tonn og et total uttak på om lag 500 000 m3. Området er regulert til masseuttak i reguleringsplan for Bruraholen massetak, datert 1. desember 1993. Gjesdal kommunes har videre gitt en dispensasjon for utvidet driftsområde til masseuttak på gbnr. 26/3 Bruraholen, datert 27. mai 2009.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 8. august 2017