Bruland sandtak i Sunnfjord kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 fra Røyseth Maskin AS.

Bruland sandtak er lokalisert på gnr/bnr 60/15, 60/23, 60/24, 60/227 og 60/44 i Sunnfjord kommune. Området som det vert søke om driftskonsesjon på har eit areal på om lag 176 dekar og framgår av høyringsvedlegget på s. 4. Tiltakshavar oppgjer at det skal tas ut totalt 1 280 000 m3 masse. Forventa årleg uttak er 15 000 – 40 000 m3 masse. Området er i kommuneplanens arealdel avsett til masseuttak og regulert i reguleringsplan for Bruland sandtak, vedteke 16. desember 2004.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 23. mars 2021