Brensmork massetak i Eidsvoll kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Hjera Pukkverk AS med org.nr. 981 878 930.

Hjera Pukkverk AS har søkt om driftskonsesjon for Brensmork massetak i Eidsvoll kommune. Omsøkt område svarer til område regulert til massetak. Området er 233 daa. Ifølge tiltakshavers driftsplan er det totale volumet som skal tas ut 1 800 000 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, men tiltakshaver antyder et gjennomsnittlig årlig uttak på ca. 100 000 – 150 000 m3. Forekomsten hører til mineralkategorien grunneiers mineraler.

Tiltakshaver beskriver ressursen som regionalt viktig på kommunalt nivå. Forekomsten består av en mellomgrå fin til middels kornet gneis. Ifølge tiltakshaver dekker pukkverket et marked på Øvre Romerike.

Området er i «Regulering for deler av Brensmork og Nes» med planID 023725200 regulert til steinbrudd og masseuttak. Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret den 8. februar 2016.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 30. november 2018