Brekke stenbrudd i Halden kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Brekke Stenbrudd NUF.

Brekke stenbrudd er lokalisert på gnr./bnr. 209/2 og 209/3 i Halden kommune. Totalt omsøkt område er på 409 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til område for råstoffutvinning.

Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av fast fjell. Råstoffene benyttes til ulike bygg- og anleggsformål i Norge og Europa. Det er estimert et årlig uttak på ca. 200 000 m3 og et anslått totaluttak på 2 200 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 10. desember 2018