Brekka sandtak i Arendal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Reddal sand AS.

Reddal sand AS søker om uttak av grus og sand på eiendommene gbnr. 1/76 og 1/81 i Arendal kommune. Omsøkt konsesjonsområde er på ca. 57 dekar og fremkommer av vedlagte kart på s. 4 i høringsvedlegget. Området er regulert til «steinbrudd og masseuttak» i henhold til reguleringsplanen for Brekka sandtak, vedtatt 28.5.2015.  Deler av uttaksområdet dekkes av hensynssone H370 «Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentlinjer) med bestemmelser (§ 6.2.1). I reguleringsplanen er det videre en rekke bestemmelser som setter føringer for uttaket jf. reguleringsbestemmelse § 4.1. Det er her blant annet bestemmelser vedrørende tiltak for sandsvalekolonier. (Reguleringsplanen; plankart og bestemmelser er vedlagt søknaden, se høringsvedlegg s. 30 - 34.)

Totalt uttaksvolum er beregnet til å være ca. 350 000 m3 masse og forventet årlig uttak til ca. 20 000 – 30 000 m3 masse. Uttatt masse skal primært benyttes til produksjon av ferdigbetong. Betongblandeverk er samlokalisert med uttaket (Industriområdet i reguleringsplanen).

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 3. desember 2018