Breihjellen sandtak i Rauma kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra J. O. Moen Sandtak AS.

Søknaden gjelder uttak av grus på eiendommene gbnr. 97/3, 97/5 og 104/2 i Rauma kommune. Konsesjonsområdet fremgår av kart som er lagt ved i høringsdokumentene.

Antatt årlig uttak er oppgitt til 8 000 m3 masse, mens planlagt samlet uttak i uttakets levetid er oppgitt til 350 000 m3 masse. Det opplyses at det gjenstår ca. 95 000 m3 masse i uttaket. Dette gir en anslått levetid for uttaket på ca. 12 år. Årlig uttak vil imidlertid og uttakets levetid vil imidlertid variere med etterspørselen av masser. Massene bruker til veifylling, fylling av tomter, veigrus og som singel til for fylling rundt rørledninger.

Uttaket er omfattet av reguleringplan «Breihjellen masseuttak», nasjonal planID 1539_631501008, vedtatt 8. november 2011. Uttaket er regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 3. desember 2019