Breding grustak i Verdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Frøseth AS.

Breding er et grustak lokalisert på gnr./bnr. 139/1 i Verdal kommune. Det omsøkte området er om lag 48 dekar og fremgår av kart på side 21 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til massetak/landbruk i reguleringsplan datert 29.01.2001 med plan-ID 1998013 og navn «Reguleringsplan for Breding grustak». Det er oppgitt at forekomsten består av sand og grus som hovedsakelig vil benyttes til støpesand, veggrus, fyllmasse og betongtilslag. Det er estimert et årlig uttak på om lag 20.000 - 30.000m3 og et totalt uttak på 300.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 13. september 2017