Brannlia i Malvik kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon fra Alf Vennatrø og Sønn AS.

Omfattede eiendommer er gbnr. 40/5 og 40/6 i Malvik kommune. Anslått berørt areal er 117 daa og vises i kart på side 4 i høringsvedlegget. Det er anslått et årlig uttak på 70.000 m3 og et totalt uttak på 1.120.000 m3. Det er her tatt utgangspunkt i anslåtte tall i driftsplan, ettersom denne er oppdatert i ettertid av selve søknaden. Konsesjonsområdet er avmerket som fremtidig næring i kommuneplanens arealdel. Det er pågående drift i uttaket. Arbeid med reguleringsplan i området er oppstartet.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 12. oktober 2022