Branden steinbrudd i Midtre Gauldal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt revidert søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Almås Maskin AS.

Branden steinbrudd ligger tett inntil Fv 30, ca. 11 km øst for Singsås i retning Haltdalen.

Reguleringsplanen for steinbruddet ble vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre 06.04.2017. Omsøkt område er regulert til Steinbrudd/masseuttak og Industri/lager.

Søknaden gjelder gbnr 236/1 og et areal på ca. 49 dekar. Totalt uttaksvolum er beregnet til ca. 580 000 m3 og forventet årlig uttak er ca. 10 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 2. januar 2018