Brager fjelltak i Sør-Aurdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Thomas Maskin AS.

Brager fjelltak ligger på eiendommen Engelien – gnr. 95 bnr. 1, ca. 500m i luftlinje sørvest for skoleanlegget i Hedalen. Det planlagte uttaket er ikke synlig fra Hedalsvegen, Fv. 243, som går forbi 400m øst for planområdet. Skog skjermer mot innsyn, og kan derfor ikke ses fra noe bebyggelse. Avstanden fra dagens bruddkant til nærmeste bebyggelse varierer.

Det omsøkte området er på 13 daa. Totalvolum på uttaket er beregnet til 25 000 m3 med forventet årlig uttak på 3000m3.

I kommuneplanens arealdel er området regulert til råstoffutvinning. Området har godkjent reguleringsplan, «reguleringsplan for Brager fjelltak» vedtatt 20.08.1996.

Uttaket består av fast fjell, fjellet er generelt av god kvalitet og knuses til forskjellig pukk- og kultfraksjoner for bruk i relevante tiltak innenfor bygge- og anleggsbransjen, og til vegvedlikehold.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 8. januar 2016