Brådli massetak i Bjerkreim kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Ola Ramsland & Sønner AS.

Brådli er lokalisert på gnr./bnr. 39/4 og 39/5 i Bjerkreim kommune. Det omsøkte området er omtrent 17 dekar. Området er regulert til kombinert formål: Massetak og tilbakeføring til LNFR i reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for masseuttaksanlegg på Brådli, gnr. 39 bnr. 4 og 5 med planid 2015003, datert 8. november 2016, med tilhørende arealplankart av samme dato og planbeskrivelse datert 29. juli 2016, jf. også vedtak i kommunestyret 12. desember 2016.

I søknaden om driftskonsesjon har søker opplyst at forekomsten som planlegges utvunnet består av morenemasse av god kvalitet. Uttaket består hovedsakelig av løsmasser type sand/grus. Massene er tenkt benyttet til bygge- og anleggsvirksomhet. Totalvolum for uttaket er anslått til ca. 120 000 m3. Forventet årlig uttak er ca. 15 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 27. mars 2017