Botnhågen i Lenvik kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Maskin og Anlegg AS.

Botnhågen er lokalisert på gnr./bnr. 48/11 i Lenvik kommune. Totalt omsøkt område er 134 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Uttaksområdet er regulert til område for steinbrudd og masseuttak. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av stein til produksjon av pukk og grus. Tiltakshaver opplyser at råstoffene skal benyttes til ulike vei- og anleggsformål. Det er estimert ett årlig uttak på 35 000 – 45 000 m3 og et anslått totaluttak på 1 100 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 13. desember 2017