Botnbergneset Sifjordbotn i Torsken kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Statens vegvesen Region nord.

Statens vegvesen Region nord søker om driftskonsesjon for masseuttak Botnbergneset Sifjordbotn i Torsken kommune. Omsøkt areal er 51 daa. Tiltakshaver anslår at totalvolum for uttaket er 300 000 fm3, og at de forventer seg et årlig uttak på 150 000 m3. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler. Det er ikke drift på forekomsten i dag. Tiltakshaver beskriver forekomsten som en hovedsakelig glimmer-rik gneis med en del kvarts og lys feltspat. Videre oppgir tiltakshaver at forekomsten stedvis er gjennomskåret av en mørk bergart, mulig biotitt eller hornblendgneis. Uttaket skal benyttes til sjøfylling for fylkesveg. Omsøkt område er regulert ved plan vedtatt i Torsken kommune den 10. desember 2015. Planen har tittel «Fv. 243 Skredsikring Sifjordbotn».

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 27. november 2017