Bortstu Hornset grustak i Rendalen kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Anne Berit Lutnæs datert 23.12.2014.

Bortstu Hornset grustak ligger på Hornset i Rendalen kommune med gnr./bnr. 19/79. Størrelsen på det omsøkte arealet er på 90 dekar. Forventet årlig uttak er 400 m3 og anslått totalvolum er 578 000 m3.

Bortstu Hornset grustak er en liten del av gården Bortstu Hornset. Det er oppgitt at forekomsten består av kalkstein/naturstein som er mekanisk sterke bergarter som kan være egnet til betongtilslag og forsterkningslag/bærelag av asfalt. Det er oppgitt at det ble knust masser der en gang i 2010. Massene ble i hovedsak brukt til skogvei, fyllmasse i forbindelse med bygging av mindre hus og andre mindre tiltak i Rendalen kommune. For knusing av masser blir det leid inn entreprenør. Etter at virksomheten er avsluttet skal området brukes til skogproduksjon.

Området det søkes om driftskonsesjon for er regulert til masseuttak i reguleringsplan med navn Bortstu Hornset grustak vedtatt 27.11.2011.

Saken legges ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 23. september 2015