Bondkall i Oslo kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) frå Franzefoss Pukk AS med org.nr. 982 153 018.

Bondkall er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 98/3, 98/71 og 98/87 i Oslo kommune. Det omsøkte området er om lag 180 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Deler av det omsøkte området er regulert til «steinbrudd/masseuttak» i reguleringsplan med plan-ID 200205675 og navn «Bånkall Pukkverk». For øvrig del av det omsøkte området foreligger det to eldre reguleringsplaner fra 10.08.1965 og 26.09.1969. Plankart og reguleringsbestemmelser følger vedlagt i høringsvedlegget. Det er oppgitt at forekomsten består av pukk fra knust fjellforekomst av feltspatisk bergart og granitt som hovedsakelig vil benyttes til bygg- og anleggsformål. Det er estimert et årlig uttak på om lag 190 000 m3 og et totalt uttak på 6 500 000 m3.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 16. november 2018