Bolle i Vestvågøy kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Johan Eliassen & Sønner AS.

Bolle er lokalisert på gnr./bnr. 20/27 og gnr./bnr. 20/21 i Vestvågøy kommune. Totalt omsøkt område er ca. 36 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 05.februar 2008 (plan-ID 200808). Tiltakshaver opplyser at driften i hovedsak vil omfatte uttak av fast fjell, som knuses ned til forskjellige fraksjoner. Massene benyttes til oppfylling av tomter, veigrunn og grusing til private boliger og i egne prosjekter. Det er estimert et årlig uttak på 10 000- 14 000 m3 og det totale uttaket vil være på 90 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 5. januar 2018