Bogøy næringsområde i Steigen kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i mineralloven i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra A. Bogen.

Bogøy næringsområde ligger ca. 300 m vest for Leirvikbukta og grenser i øst og nord mot fylkesveg 835.

Reguleringsplanen for Bogøy næringsområde ble vedtatt av Steigen kommunestyre 22.06.2016. Omsøkt område er en del av reguleringsplanen for næringsområdet og er i planen regulert til kombinert formål forretning/lager/industri, med bestemmelser som setter rammer for uttaksdrift.

Søknaden gjelder gbnr 47/1 og et areal på 55 dekar. Totalet uttaksvolum er beregnet til ca. 629 000 m3 og forventet årlig uttak er ca. 100 000 m3. De utsprengte fjellmassene skal i hovedsak benyttes til utbygging av industriarealer på Bogøya i forbindelse med etablering av lakseslakteri på Storskjæret. Omsøkt område går frem av kart på side 4 i vedlegget til høring.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 1. september 2017