Bøen grustak i Modum kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Unicon AS.

Bøen grustak er lokalisert på gnr./bnr. 71/2 i Modum kommune. Totalt omsøkt område er 72 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Område er i kommuneplanens arealdel avsatt til område for råstoffutvinning. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av singel/sand. Råstoffene skal blant annet benyttes som tilslag til betong. Det er estimert ett forventet årlig uttak på 10 000 m3 og et totaluttak på 300 000 m3. DMF gjør oppmerksom på at det er oppgitt feil størrelse på omsøkt område i søknadsskjemaet punkt 2.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 11. desember 2017