Blomjoten Masseuttak i Harstad kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Harstad Maskin AS (org. nr. 914 329 671) for uttak på gbnr 47/9, 13, 24, 57, samt tomt i felleseie hos Søndre Kilbotn Grunneierlag i Harstad kommune. Omsøkt areal er på ca 43,6 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene.

Planlagt årlig uttaksvolum er oppgitt til ca 30 000 m3 og totalt uttaksvolum er oppgitt til ca 1 000 000 m3 masse. Dette gir en samlet levetid på uttaket på ca 33 år.

Uttaksressursen er fast fjell og løsmasser som skal benyttes til byggeråstoff.

Det omsøkte konsesjonsområdet er i den kommunale reguleringsplanen «Detaljregulering Masseuttak Blomjoten» med arealplan ID: «5402_620» regulert til «Steinbrudd og masseuttak». Reguleringsplanen er vedtatt den 09.06.2016.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 21. April 2021