Bjørnstad i Alta kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Omsøkt område, Bjørnstad, er lokalisert på gnr./bnr. 38/1 i Alta kommune. Uttaket ligger omlag 15 km fra Alta sentrum. Totalt omsøkt område er 45 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. Tiltakshaver opplyser at driften i hovedsak vil omfatte uttak av sand og grus, som blant annet skal benyttes som fyllmasse og til lokale vei- og byggetiltak. Det er estimert et årlig uttak på 10 000 m3 og et totaluttak på 90 000 – 100 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 12. juli 2017