Bjørnes grustak i Overhalla kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Overhalla Transport AS.

Overhalla Transport AS søker om driftskonsesjon for Bjørnes grustak i Overhalla kommune, lokalisert på eiendommene gbnr. 54/3,5, 53/2 og 54/4. Omsøkt konsesjonsråde svarer til område regulert til landbruk/råstoffutvinning, vedtatt 15. januar 2018 (Plan-ID 1744-2016001), og dekker et areal på 44 dekar. Kart over konsesjonsområde fremgår av kart på side 14 i høringsvedlegget. Ifølge tiltakshaver utgjør totalvolumet for uttaket innenfor uttaksområdet 440 000 faste m3. Tiltakshaver antyder et årlig uttak på ca. 8000 faste m3. Uttaksvolumet kan endre seg i takt med marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 21. mai 2019