Bjøråneset grustak i Stor-Elvdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Mobilgrus AS.

Mobilgrus AS søker om driftskonsesjon for uttak av løsmasser i forbindelse med utvidelse av Bjørnåneset grustak. Uttaket er lokalisert på gbnr. 19/243 og 19/243/1 i Stor-Elvdal kommune. Uttaksområdet er ca. 85 daa. Tiltakshaver anslår at samlet uttaksvolum innenfor omsøkt område er ca. 950 000 m3. De planlegger et årlig uttaksvolum på ca. 10 000 m3. Uttaksmengde kan variere med etterspørsel og markedssituasjonen.

Tiltakshaver beskriver Bjøråneset grustak som et løsmasseuttak bestående av morene og elveavsetninger. Videre viser tiltakshaver til NGUs grusdatabase hvor ressursen vurderes til lokal betydning.

Området er i «Reguleringsplan for Bjøråneset grustak» med planID 20100201, vedtatt i kommunestyret den 20. september 2017, regulert til masseuttak – grus.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 12. desember 2019