Bjonskog massetak i Gran kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Bjonskog Almenning DA.

Søknaden gjelder Bjonskog masseuttak på del av gnr/bnr. 1/2 i Gran kommune. Omsøkt område er om lag 23 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 11 og 12. Det er anslått et årlig uttak av masser på om lag 10 000 m3 og totalt uttak på om lag 300 000 – 350 000 m3. Området er regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Bjonskog Massetak», vedtatt 30. mars 2017.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden. 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 15. juni 2022